« 76 »

غنیمتِ وقت

دیروز برفت و می‌رود فردا هم

بر جای نماند از همه دریا، نم

این دم به غنیمت بشمار، ای عاقل!

هرگز نشود جدا کنی آه از دَم!