« 73 »

اندازه نگه‌دار

دنیا نه سزای توست، ای بِهْ ز مَلَک!

برگیر از این سفره به اندازه نمک

اندازه نگه‌دار، که آن بس زیباست

ایمن مشو از فریب این چرخ فلک!