« 72 »

ما را بس

عشق تو به دل بود، همین ما را بس

بی‌کس منم و تو خود مرا هستی کس

من با وطنم، مرا وطن ذات توست

جز ذات تو را نمی‌کنم هیچ هوس