« 71 »

غافل از جرس

تا دل رهد از هوس، بود راه دراز

غافل ز جرس مانده به صدها آواز

می‌ترسم از آن‌که بی‌خبر باشی؛ چون

با سیر وجود، می‌نمایی پرواز