« 70 »

دیده خون‌بار

هرگز نرود از دل من چهره آن یار

آشفته شده دل ز غم دیده خون‌بار

ظالم چه کند در بر رخساره‌ای از غم؟

آسوده نگردد به بر چهره بیمار