« 68 »

نغمه هو هو

عشق تو به من نغمه «هو» «هو» آموخت

ذات تو مرا شکستِ ابرو آموخت

افتادم از آن ذات و دو عالم گشتم

تا دیده، مرا شکنج گیسو آموخت