« 67 »

دلبسته ذات

در عشق‌تو جز «تو» جمله‌گشتن، هیچ است

بی‌ذات تو دل به هرچه بستن، هیچ است

دلبسته ذاتم و ندارم حرفی

حرفی به‌جز از ذات تو گفتن، هیچ است