« 64 »

فاش بگویم

صاحب‌نظران!فاش‌بگویم من از آن دوست:

سرتاسر هستی به رخ‌اش گوشه ابروست

من عاشق هر ذره به مُلک و ملکوتم

یکسر همه ذرات جهان در نظرم اوست