« 63 »

همه عالم

گر در پی حقی، همه عالم حق است

هر ذره و چهره‌ای دمادم حق است

نادیدن حق، بود خود از رفتارت

نادیدن و دیدنش به آدم حق است