« 62 »

سودای جهان

سودای جهان برای دانا هیچ است

وین ظاهر آن برای بینا هیچ است

خواهی که شوی صاحب دانایی‌ها!

با حق بنشین، که اهل دنیا هیچ است