« 61 »

هو اللّه

دل گشت رها از هیجانِ ناسوت

عقلم بگذشت از کمند لاهوت

در «هو»ی «هو اللّه» نشستم سرخوش

بر من چه نیاز است کفن یا تابوت