« 60 »

رهگذر

دنیا برای همگان رهگذری است

دارایی و فقر آن ز جای دگری است

اندیشه ز آسانی و سختی‌اْش مکن

که رنج پدر، گاه به کام پسری است