« 58 »

دنیاصفتان

دنیا که به کام عاقل و دانا نیست

این کهنه جهان به دست یک بینا نیست

نادان‌صفتان، مدیر دنیا گشتند

یک چهره حق در این جهان پیدا نیست

1.خیام. کآواز دهل برادر از دور خوش است.

مطالب دیگر