« 59 »

خواهی رفت

با کرّ و فری یا که مهی، خواهی رفت

گر عاقلی و گر ابلهی، خواهی رفت

هر کس که بیاید به جهان، خواهد رفت

گر کوه و اگر کم ز کهی، خواهی رفت