« 58 »

دنیاصفتان

دنیا که به کام عاقل و دانا نیست

این کهنه جهان به دست یک بینا نیست

نادان‌صفتان، مدیر دنیا گشتند

یک چهره حق در این جهان پیدا نیست

1.خیام. کآواز دهل برادر از دور خوش است.