« 57 »

دست در خون

هیهات، نگویمت که باطن چون است

چون در هوسِ لبِ خوش و گلگون است

از ذکر و نماز و مُهر و سجاده بترس!

بس ذاکر حق که دست او در خون است