« 56 »

آواز دهل

«آواز دهل شنیدن از دور خوش است»(1)

دیدار رخ‌اش به چنگ و طنبور خوش است

نزدیک مرو که گردد آن آهو، گرگ

تابیدن مه به شام کم نور خوش است