« 55 »

یار ظریف

عشق و غزل و چهره زیبا چه خوش است

با یار ظریف و شوخ و شیدا چه خوش است

شد لذت دنیا همه در عشرت دل

بی‌جور و جفا، دور ز غوغا چه خوش است