« 54 »

ای دوست

جز حق نبود چهره بودی، ای دوست!

بگذر ز سر هرچه نمودی، ای دوست!

بیگانه اگر با تو کند قسمتْ گنج

در آن نبود خیری و سودی، ای دوست!