« 51 »

گمراه

با آن که ز هَر ذره خدا آگاه است

علمش سبب هرچه در این درگاه است!

لیکن عملم برده جزا را از خویش

هر کس که به بیراهه رود، گمراه است