« 50 »

در به در

رنجیدن من ز سوز درد دگر است

هر غم که ببینی به پسر، از پدر است

در عشق و غزل بکوش و بگذر ز جهان

آن کس که به فکر دانه شد دربه‌در است