« 41 »

وحدت حق

رفتم ز همه، چون که جز او نیست مرا

آن کس که جز او هست، بگو کیست مرا؟!

بیهوده نگویمت که حق را دیدم

جز حضرت حق، دگر بگو چیست مرا؟