بخش یکم:

پژواک محبوبان

(زبده دیوان محبوبان)

(13)

(14)