« 136 »

رنجش‌خاطر

نمی‌خواهم ببینم روی ماهی!

نه ناز و غمزه چشم سیاهی

چو من رنجیده‌ام از خوب‌رویان!

نمی‌خواهد نگاهم هر نگاهی