« 135 »

بت من

اگر کافر منم، بُت هم تو هستی

به هستی مونس و همدم، تو هستی

عزیزا، باطن و ظاهر، تویی تو!

دل‌آرامِ همه عالم تو هستی