« 132 »

کوه و کاه

خوشا روزی که داور باشد آن ماه!

ببخشد کوه عصیانم، به یک کاه

کجا ترسم ز دیدار جمالش؟!

وی از من بگذرد با این همه آه!