6

بی تو

من بی‌تو هماره غصه دارم، یارا

غم بی تو درآورد دمارم، یارا

ای دلبر شیرین من، ای زیبارو

یک لحظه مرو تو از کنارم یارا