5

بهشت تو

پوچ است همه دار و ندار دنیا

پاداش رها کن که تو هستی والا

حق را بطلب، بهشت تو حق باشد

از خود بگذر، حق شو و کن حق پیدا