75

معشوق من

معشوق دلم می و منم باده‌پرست

رفتم ز سر هوش و شدم مستِ مست

جانا! سر و جان و می و هم باده و چنگ

از بهر تو خواهم همه هرچه که هست