74

حقیقت دوست

دلداده تو به هر جهانم، ای دوست!

عشق تو به دل برده امانم، ای دوست!

تا در دل من حقیقتت، دوست نشست

جان شد همه تو، تویی به جانم، ای دوست!