73

خاطر او

آن دوزخ و جنت که بود حقّ، نیکوست

تو چشم امید وا مکن جز بر دوست

حق را بطلب، رها نما این عالم

چون غیر، بود هر آن‌چه جز خاطر اوست