72

آخر کار

عمر من و تو در خور غم خوردن نیست

چیزی ز جهان، مناسب بردن نیست

خوش باش و نیازار کسی را از خود

چون آخر کار همه جز مردن نیست