70

منزل حق

اول قدم منزل حق، بی‌قدم است

سر تا سر عیب تو در این بیش و کم است

بگذر ز تمام آن‌چه در سر داری

بی یار، جهان پر از همه درد و غم است