69

هرگز

تا دل نرهد ز جمله هرچه که هست

واصل نشود به محضر دلبر مست

تا دیده نگیری ز همه خلوتیان

هرگز نرسی به محضرش، باده‌پرست!