68

آسوده‌ام

آسوده‌ام از ملک سکندر من مست

دل رفت ز دنیا و رهید از سر هست

آشفته شده دلم از آن ماه نشان

دل دیده جلالتش چه خوش بی بن‌بست