67

همت غافل

از اهل بد زمانه یاری نه به‌جاست

باور ز محبتِ نگاری نه رواست

در خواب و خور است همت غافل، هشدار

در راه، هزار فتنه نادیده تو راست