4

دیوانه

دیوانه کسی که غم خورد بر فردا

یا آن که به امروز نماید غوغا

بگذر ز سر کینه و پاکی بگزین

باش از پی روزی که نگردی رسوا