66

حرف دل آزاده

حرف دل آزاده من از عشق است

شعر و غزل ساده من از عشق است

عشق است مرا رسم و ره آزادی

شیرینی این باده من از عشق است