65

حق جاوید

هر لحظه به هر پرده عیانی، ای دوست!

تو جسم و تن و روح و روانی، ای دوست!

من جلوه تو، جمال حق، جاویدم

ذاتی و همه جان و جهانی، ای دوست!