64

دو جهان دل

اِدریس کجا دولتِ ایمان من مست؟!

داوود کجا کسوت پنهانِ منِ مست؟!

آسوده شد از ملک دو عالم این دل

غرقم پی ذات، این شده عرفانِ منِ مست

مطالب دیگر