64

دو جهان دل

اِدریس کجا دولتِ ایمان من مست؟!

داوود کجا کسوت پنهانِ منِ مست؟!

آسوده شد از ملک دو عالم این دل

غرقم پی ذات، این شده عرفانِ منِ مست