63

مهر و وفا

دلم در مهر و پاکی رخ گشاده است

قدم در راه نیکی‌ها نهاده است

نمی‌خواهم که یار از من برنجد

مرا مهر و وفا او یاد داده است