62

رنجیده دلم

رنجیده دلم ز غیر تو، ای محبوب!

آسوده نی‌ام از آن‌چه کردم مکتوب

بیهوده سخن ز غیر تو بسیار است

من با توام و ز غیر تو دل محجوب