61

دویی

دیوانه شدم من ز سَر و سِرّ رباب

گشته دلم از هرچه دویی دور و خراب

آفت‌زده دل بین چه خوش تشنه اوست

جانا بده ما را تو همه جام شراب