60

رنگ گناه

اسباب گنه رسد ز سوی محبوب

رنگ گنهم بُود به چشم محجوب

پاکی و گناه من بود خود از دوست

هر تحفه که می‌رسد از او، باشد خوب