59

نقاش ازل

بگذر ز کجی که نقش آن هست خراب

نقاش ازل زد همه نقشش بر آب

نادان چو کند بدی به پندار درست

غافل بود از آن‌چه که بیند در خواب