57

شور دهر

ای دلبر من بیا ببین حال مرا

با من مکن این‌چنین تو خود چون و چرا

می‌رنجم و می‌روم ز شور خوش دهر

دیگر نبود به تو نکو در این‌جا