3

تنها

کن باخبر از من، آن مه زیبا را

افتاده ز هر دَرَم، ببین رسوا را

دیوانه‌ام و ز حال من آگاهی

ای دلبر مست من، نگر تنها را