56

آتش دوست

بگذر ز خودی، به سوی حق کوچ نما

بگذر ز جفا، بر همه کن مهر و وفا

دل کن کباب ز شعله آتش عشق

با حق بنشین تا بشوی اهل صفا