55

خانه ما

خیری نبود در دل این خانه ما

هم‌چون که نباشد به دگر خانه صفا

بیهوده شده بس که جهانِ امروز

راضی نشود دل ز متاع دنیا