54

شعله غم

عشق رخ تو برده دل و دین مرا

برده ز من آسوده، هم آیین مرا

من بی‌خبرم، که این‌چنین شعله غم

آتش زد و گشته همه تمکین مرا