53

خودنمایی

آشفته شده دل ز برای تو مها!

جانم به فدای تو مه بی سر و پا

گردیده دلم ز عشق تو وارسته

هر لحظه تو خود را به دل من بنما!